Polityka Prywatności | Empiria Artur Jacek

Firma EMPIRIA Artur Jacek z siedzibą w Płużniczce 44-180 przy ulicy Wiejskiej 14, a oddziałem w Toszku 44-180 przy ulicy Gliwickiej 13/4 dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe swoich klientów tak aby świadczone przez Firmę "EMPIRIA" usługi, szkolenia były zawsze na najwyższym poziomie. Kontaktujemy się z Państwem, aby poinformować o naszej polityce prywatności. Przygotowaliśmy obowiązujące zasady ochrony prywatności, tak aby Państwa dane osobowe były chronione zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: RODO). Korzystając z naszych usług, szkoleń lub podpisując z nami umowę na wykonanie usługi, przeprowadzenie szkolenia powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe, poniższa informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do jakich czynności zostają wykorzystane. Przedstawiamy poniżej ważne informacje, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami w Firmie EMPIRIA Artur Jacek.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma EMPIRIA Artur Jacek z siedzibą w Płużniczce 44-180 przy ulicy Wiejskiej 14 a siedzibą w Toszku 44-180 przy ulicy Gliwickiej 13/4. Wszelkie pytania i kwestie dotyczących ochrony Państwa danych prosimy zgłaszać za pomocą e-maila: biuro@empiria24.pl

Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy świadcząc Usługi na Państwa rzecz?

Przetwarzamy dane, które podali Państwo podczas zawierania umowy na realizację naszych usług, szkoleń. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji umowy, przeprowadzenia szkolenia. EMPIRIA Artur Jacek przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi, przeprowadzenia szkolenia a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą Państwo zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności jest to nam niezbędne do: - umożliwienia realizacji zawartej z Państwem umowy Usługi; - obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują; - kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem Usług. - ponadto, przetwarzamy Państwa dane dla celów podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa. - informujemy, że przetwarzamy także Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, takim uzasadnionym interesem jest: - kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; - zapewnienie bezpieczeństwa Usług, które Państwu świadczymy; przechowywanie danych osobowych dla celów archiwizacyjnych, oraz wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

Chcąc skorzystać z naszych usług podają nam państwo swoje dane osobowe, które są nam niezbędne do jej wykonania. Jeżeli jednak, obowiązujące przepisy prawa dotyczące np. kwestii podatkowych lub rachunkowych nakładają na Firmę EMPIRIA Artur Jacek obowiązek zebrania innych danych, może wymagać to podania innych danych osobowych W przypadku odbierania od Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, podanie przez Państwa takich danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec przetwarzanych danych osobowych?

W każdym momencie mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO, tj. z prawa dostępu do Państwa danych osobowych, z prawa sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, z prawa do ograniczenia ich przetwarzania, z prawa do przenoszenia danych osobowych, z prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Oznacza to, że: gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne mogą Państwo żądać sprostowania swoich danych; gdy Państwa dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy, cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie, zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania przez Firmę EMPIRIA Artur Jacek. Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa mogą Państwo żądać usunięcia z zasobów swoich danych osobowych; gdy zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Firmę EMPIRIA Artur Jacek mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. W takim przypadku Firma ograniczy ich przetwarzanie na okres zgodny z czasem archiwizacji czy istniejące prawnie uzasadnione podstawy (np. podatkowe, rachunkowe, obrona lub dochodzenie roszczeń przez Firmę EMPIRIA Artur Jacek) które są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu.

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych?

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub zawartej umowy mogą Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Firmą EMPIRIA Artur Jacek. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Komu Firma EMPIRIA Artur Jacek udostępnia Państwa dane osobowe?

Odbiorcami danych są podmioty upoważnione przez EMPIRIA Artur Jacek do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane , jeśli jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy. W takim przypadku Firma EMPIRIA Artur Jacek przekazuje Państwa dane na podstawie podpisanej umowy powierzenia takim odbiorcom danych jak np. biuro rachunkowe.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane przepisami prawa.

Czy Firma EMPIRIA Artur Jacek przekazuje Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy Firma EMPIRIA Artur Jacek przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany (bez udziału czynnika ludzkiego) w poprzez profilowanie?

Nie, Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Czy Firma EMPIRIA Artur Jacek zabezpiecza Państwa dane osobowe?

Oczywiście, dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Jeżeli powierzamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, będą Państwo o tym poinformowani, a dodatkowo dzieję się tak wyłącznie w drodze umowy na przetwarzanie danych osobowych zawartej na piśmie.

W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez Firmę EMPIRIA Artur Jacek Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się na adres email: biuro@empiria24.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny: EMPIRIA Artur Jacek, Płużniczka ul. Wiejska 14, 44-180 Toszek.